Zespół terenowy

<strong>Anna Orlińska</strong> 
Anna Orlińska 
doktorantka III roku pedagogiki w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe to edukacja ustawiczna, autoedukacja, postawy wobec edukacji, postawy obywatelskie i społeczne, dorosłość jako kategoria andragogiczna, neurodydaktyka. Członkini zespołu: WP3-T4E challenge-based European Curricula w Sojuszu Transform 4Europe (T4E). Poza pracą jej pasją jest kulturoznawstwo we wszystkich wymiarach, a w ramach hobby kolekcjonuje lalki w strojach ludowych/narodowych z Polski i z zagranicy.
<strong>Ewelina Nowakowska</strong>  
Ewelina Nowakowska  
antropolożka polityki, kulturoznawca, badaczka społeczna. Doktorantka i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu mediów i polityki. Naukowo zajmuje się młodymi w polityce, a także szeroko pojętymi powiązaniami między kulturą, polityką a społeczeństwem. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: ruchy polityczne, rola i znaczenie polityki w świecie młodych ludzi, kategorie zachowań politycznych, filozofia kultury i filozofia społeczno-polityczna, antropologia neoliberalizmu oraz badania jakościowe, głównie metoda biograficzna i analiza dyskursu. Obejmują one także kwestie populizmu, demokracji, doświadczeń empirycznych i estetycznych. Prelegentka licznych konferencji naukowych i projektów badawczych. Autorka publikacji na temat ideowości młodych w polityce. Ma bogate doświadczenie pracy w mediach. Była reporterem sejmowym TVP Info, redaktorem „Polski The Times”, współpracowała z France 24. Obecnie oprócz działalności naukowej specjalizuje się w doradztwie politycznym i publicznym, doradza do spraw kultury, mediów i polityki.
<strong><strong>Agnieszka Pazderska</strong> </strong> 
Agnieszka Pazderska  
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka kilkunastu publikacji naukowych dotyczących w szczególności slaktywizmu, aktywności politycznej w internecie oraz wartości i aspiracji życiowych młodych dorosłych. Główne zainteresowania badawcze: metodologia badań naukowych w zakresie badań ilościowych, aktywność młodych dorosłych w internecie, wykorzystywanie mediów społecznościowych w polityce. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
<strong> </strong> Agata Olszanecka- Marmola
  Agata Olszanecka- Marmola
Adam Marek
Adam Marek
<strong> </strong> Agnieszka Magdziarz-Orłowska
  Agnieszka Magdziarz-Orłowska
<strong> </strong> Aleksandra Konieczna
  Aleksandra Konieczna
<strong> </strong> Domagała Katarzyna
  Domagała Katarzyna
<strong> </strong> Domnika Zięba
  Domnika Zięba
<strong> </strong> Weronika Górnicka
  Weronika Górnicka
<strong> </strong> Wioletta Husar-Poliszuk
  Wioletta Husar-Poliszuk
<strong> </strong> Jakub Klepański
  Jakub Klepański
<strong> </strong> Julia Trzcińska
  Julia Trzcińska
<strong> </strong> Kacper Leśniewicz
  Kacper Leśniewicz
<strong> </strong> Kamil Matuszczyk
  Kamil Matuszczyk
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2022), adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny. Od 2014 roku badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się polityką ludnościową, gerontologią społeczną, opieką domową i sektorem usług domowych. Kierownik dwóch grantów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium oraz Etiuda), dotyczących problematyki polityki państw w obszarze tzw. migracji opiekuńczych i roli aktorów komercyjnych w tym obszarze. Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych, w tym monografii „Upolitycznienie procesu starzenia się ludności. Teoria i praktyka” (WUW, 2019) czy artykułów opublikowanych w Journal of Aging and Social Policy, Safety Science, Problemach Polityki Społecznej czy Polityce Społecznej. Od 2012 roku związany ze Stowarzyszeniem Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, w której przez kilka lat pełnił funkcję facylitatora osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w procesie przygotowywania ich autorskich etiud filmowych (metodą participatory video)
<strong> </strong> Kamil Tomkiewicz
  Kamil Tomkiewicz
ukończył potrójne studia z socjologii (PWSZ w Raciborzu), zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa gospodarczego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie prowadzi innowacyjne badania empiryczne na temat polityki kadrowej w regionalnych izbach obrachunkowych. Autor i współautor ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych z dyscyplin nauki o zarządzaniu oraz polityce i administracji pod afiliacją Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
<strong> </strong> Karolina Zapolska
  Karolina Zapolska
<strong> </strong> Karolina Pirianowicz
  Karolina Pirianowicz
<strong> </strong> Katarzyna Kownacka
  Katarzyna Kownacka
<strong> </strong> Kornel Bielawski
  Kornel Bielawski
<strong> </strong> Ewa Korzeniowska
  Ewa Korzeniowska
<strong> </strong> Łukasz Perlikowski
  Łukasz Perlikowski
<strong> </strong> Agata Markowska
  Agata Markowska
<strong> </strong> Mateusz Kufliński
  Mateusz Kufliński
<strong> </strong> Mateusz Śliwa
  Mateusz Śliwa
<strong> </strong> Michał Niebylski
  Michał Niebylski
<strong> </strong> Patrycja Bełtowska
  Patrycja Bełtowska
<strong>Piotr Małczyński</strong>
Piotr Małczyński
<strong> </strong>Rafał Zajęcki
 Rafał Zajęcki
<strong> </strong>Roksana Zdunek
 Roksana Zdunek
medioznawca, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz
zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach programu MAUI- Utrecht Network studiowała również reklamę na Columbia College Chicago. W 2018 r. uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2017 roku członek zespołu badawczym Obserwatorium Dialogu
Obywatelskiego. Jest także członkiem ECREA (European Communication Research and
Education Association) oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum
Młodych Medioznawców i Komunikologów), w ramach którego koordynuje Program
Mentoringowy. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego „Com.press”. Jej
zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zmian pokoleniowych w kontekście
użytkowania mediów i partycypacji politycznej, a w szczególności zachowań wyborczych
młodych, zdigitalizowanych obywateli przynależących do pokolenia Z. Interesuje się także badaniami mediów społecznościowych, dialogiem obywatelskim i strategiami
komunikacyjnymi.
<strong> </strong>Marta Szulc
 Marta Szulc
<strong> </strong>Tomasz Gesina
 Tomasz Gesina
<strong> </strong>Zuzanna Neuve-Église
 Zuzanna Neuve-Église
<strong> </strong>Żukowicz Olga
 Żukowicz Olga
<strong>Waldemar Sobera</strong>
Waldemar Sobera
 Doktor nauk o polityce w specjalizacji komunikowanie polityczne, absolwent politologii w Uniwersytecie Wrocławskim i nauk o bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie praktyczne zdobył w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Brał udział w kilku projektach o charakterze międzynarodowym, np. “Journalism in change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden”  realizowanym w latach 2011-2014, czy „Discovery Networks Inc. Project on Polish News” – projekt był organizowany przez the George Washington University (USA) w 2019 r. Zainteresowania: komunikowanie polityczne, komunikacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe, public relations, bezpieczeństwo.
 

Skip to content